×
เที่ยวสกลนคร ไปกับ เช่ารถตู้สกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองสกลนคร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระธาตุเชิงชุม) อยู่ ถนนเรืองสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม เป็นพระอาราม หลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ภายในวัดมีองค์พระธาตุ เชิงชุมตั้งหันหน้าไปทางหนองหารซึ่งอยู่ทิศตะวัน ออก สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่ โบราณ ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูง ๒๔ เมตร ส่วนบนเป็นทรงบัว เหลี่ยมไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือ องค์พระธาตุทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก ๒๔๗ บาท มีซุ้มประตู ๔ ด้าน ซุ้มยอดประตูมีลักษณะ เป็นยอดปราสาทข้างในที่บสร้างด้วยศิลาแลงและ หินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอมด้านทิศเหนือทิศใต้ และทิศตะวันตก ส่วนซุ้มประตูทางเข้าจริง อยู่ด้านทิศตะวันออก องค์พระธาตุสร้างครอบรอย พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ได้แก่ พระ กกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย (คือ สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนเคารพสักการบูชาอยู่ทุกวัน นี้)