×

จังหวัดสกลนคร โดย เช่ารถตู้สกลนคร

สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมือง พุทธศาสน์ พระธาตุ ๕ แห่ง แหล่งอารยธรรม ๓,๐๐๐ ปี ตามตำนานเล่าว่า สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เมือง หนองหารหลวงในอดีตหรือสกลนครในปัจจุบัน สร้างขึ้นในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้โดยอพยพ ไพร่พลชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมา ต่อมาเกิดฝนแล้ง ข้าวยาก หมากแพง เจ้าผู้ครองนครจึงพาราษฎรอพยพกลับ เขมร หนองหารหลวงจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะ หนึ่ง เมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหารหลวง ตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อว่า “ เมืองเชียงใหม่หนองหาร" แสดงว่า เมืองหนองหารมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอ มา ก่อนที่อิทธิพลรัตนโกสินทร์จะเข้าไปถึงราวปี พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๓๒๒